این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

Congress Workshops

جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در کارگاههای تخصصی چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون کلیک کنید 

Join Congress

Reviewers Panel