این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

Scientific Program

برنامه علمی کنگره

برنامه علمی سه روز کنگره از اینجا قابل دسترسی است
شرکت کنندگان گرامی که خلاصه مقاله آنها در قالب سخنرانی پذیرفته شده است، لازم است به مدت زمان سخنرانی، تاریخ، ساعت
 و سالن محل برگزاری جلسه توجه داشته باشند. لازم به ذکر است زمان نصب پوسترها بعد از مراسم افتتاحیه در روز اول برگزاری کنگره (10 مهر 97) برنامه ریزی شده است

Join Congress

Reviewers Panel