این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

امتیاز بازآموزی گروههای هدف

 

امتیاز

کمیته

رتبه

کد

رشته

نام رشته

مقطع

رشته

گروه هدف

گروه مادر

6

سوم

1920

پرستاری*

دکترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاری

 

 

 

 

6

سوم

1025

فوریت های پزشکی

کاردانی

6

سوم

1018

هوشبری

کاردانی

6

سوم

1010

پرستاری

کاردانی

6

سوم

1013

اتاق عمل

کاردانی

6

سوم

1225

فوریت های پزشکی

کارشناسی

6

سوم

1149

تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی

6

سوم

1110

پرستاری*

کارشناسی

6

سوم

1130

اتاق عمل

کارشناسی

6

سوم

1114

هوشبری

کارشناسی

6

سوم

1486

بیهوشی

کارشناسی

ارشد

6

سوم

14103

اتاق عمل

کارشناسی

ارشد

6

سوم

14100

پرستاری اورژانس

کارشناسی

ارشد

6

سوم

14104

پرستاری داخلی- جراحی

کارشناسی

ارشد

6

سوم

14106

پرستاری کودکان

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1410

پرستاری*

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1471

پرستاری توانبخشی

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1472

پرستاری سالمندی

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1459

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1416

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1473

پرستاری نظامی

کارشناسی

ارشد

6

سوم

1481

تکنولوژی گردش خون

کارشناسی

ارشد

8.5

دوم

1510

پزشکان عمومی*

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی

پزشک عمومی

12

اول

1719

جراحی استخوان و مفاصل*

(ارتوپدی)

تخصص

 

ارتوپدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی عمومی- جراحی

12

اول

17195

ارتوپدی

12

اول

2020

جراحی اطفال*

فوق تخصص

جراحی اطفال

12

اول

2014

جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی*

فوق تخصص

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

12

اول

2033

جراحی عروق

فوق تخصص

 جراحی عروق

12

اول

1733

جراحی عمومی*

تخصص

جراحی عمومی

12

اول

2015

جراحی قفسه صدری*

فوق تخصص

جراحی قفسه صدری

12

اول

2016

جراحی قلب و عروق*

فوق تخصص

جراحی قلب و عروق

12

اول

1720

جراحی کلیه و مجاری ادراری_ تناسلی* (ارولوژی)

تخصص

جراحی کلیه و مجاری ادراری_ تناسلی

12

اول

1721

جراحی مغز و اعصاب*

تخصص

جراحی مغز و اعصاب

12

اول

1722

چشم پزشکی*

تخصص

چشم پزشکی

12

اول

1734

زنان و زایمان*

تخصص

زنان و زایمان

12

اول

1727

گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن*

تخصص

گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن

12

اول

1731

بیهوشی*

تخصص

بیهوشی

 

 

سایر تخصص های بالینی

8.5

دوم

1715

پزشکی اجتماعی

تخصص

پزشکی اجتماعی

12

اول

1726

طب اورژانس*

تخصص

طب اورژانس

12

اول

2036

   مراقبت های ویژه

فوق تخصص

مراقبت های ویژه

12

اول

1723

آسیب شناسی

تخصص

آسیب شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم آزمایشگاهی

12

اول

1713

ایمنی شناسی

دکترا

 

ایمنی شناسی

12

اول

1423

ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد

6

سوم

1950

پزشکی مولکولی

دکترا

 

 

 

زیست فناوری پزشکی مولکولی

6

سوم

1942

زیست فناوری پزشکی

(بیوتکنولوژی پزشکی)

دکترا

6

سوم

14265

زیست فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد

6

سوم

1426

بیوتکنولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

6

سوم

14132

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

3.75

چهارم

1922

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

دکترا

 

 

ژنتیک

3.75

چهارم

1990

ژنتیک مولکولی

دکترا

3.75

چهارم

1447

ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد

12

اول

1749

تخصص علوم آزمایشگاهی

تخصص

 

 

 

 

علوم آزمایشگاهی

12

اول

1918

بیوشیمی بالینی

دکترا

12

اول

19375

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

دکترا

12

اول

1937

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

دکترا

12

اول

1611

علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه ای

12

اول

1016

علوم آزمایشگاهی

کاردانی

12

اول

1131

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

12

اول

14131

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد

12

اول

1445

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

کارشناسی ارشد

12

اول

1428

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

8.5

دوم

1933

ویروس شناسی

دکترا

ویروس شناسی

8.5

دوم

1444

ویروس شناسی

کارشناسی ارشد

12

اول

1711

بیماریهای کودکان

تخصص

بیماری های کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کودکان

12

اول

17115

کودکان

تخصص

12

اول

2018

خون و سرطان اطفال

فوق تخصص

خون و سرطان کودکان

12

اول

2032

روماتولوژی اطفال

فوق تخصص

روماتولوژی کودکان

12

اول

2034

ریه اطفال

فوق تخصص

ریه کودکان

12

اول

2026

عفونی اطفال*

فوق تخصص

عفونی کودکان

12

اول

20195

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

فوق تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

12

اول

2019

غدد کودکان

فوق تخصص

12

اول

2022

قلب اطفال*

فوق تخصص

قلب کودکان

12

اول

2025

کلیه اطفال*

فوق تخصص

کلیه کودکان

12

اول

2028

گوارش اطفال*

فوق تخصص

گوارش کودکان

12

اول

2023

نوزادان*

فوق تخصص

نوزادان

12

اول

20235

طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

فوق تخصص

12

اول

1710

بیماری های داخلی*

تخصص

بیماریهای داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه های داخلی

12

اول

1736

طب سالمندی

تخصص

12

اول

2011

   * بیماری های ریه

فوق تخصص

بیماری های ریه

12

اول

1712

بیماری های عفونی و گرمسیری*

تخصص

 

بیماری های عفونی و گرمسیری

12

اول

20315

عفونی بالغین

فوق تخصص

12

اول

2031

بیماری های عفونی و گرمسیری

فوق تخصص

12

اول

1713

بیماری های قلب و عروق*

تخصص

بیماری های قلب و عروق

12

اول

2012

بیماری های قلب و عروق*

فوق تخصص

12

اول

1714

بیماریهای مغز و اعصاب*

فوق تخصص

بیماریهای مغز و اعصاب

12

اول

2017

خون و سرطان بالغین*

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

12

اول

2010

روماتولوژی*

فوق تخصص

روماتولوژی

12

اول

2021

غدد درون ریز و متابولیسم*

فوق تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم

12

اول

2024

گوارش بالغین (داخلی)*

فوق تخصص

 

گوارش و کبد بالغین

12

اول

20245

گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص

12

اول

2013

نفرولوژی*

فوق تخصص

نفرولوژی

8.5

دوم

19121

مامایی*

دکترا

 

 

مامایی

 

 

مامایی

8.5

دوم

1019

مامایی

کاردانی

8.5

دوم

1115

مامایی*

کارشناسی

8.5

دوم

1419

مامایی*

کارشناسی ارشد

 

Join Congress

Reviewers Panel